Stypendia sportowe na 2013 rok - zgłoszenia - Forrest Limanowa
 
Witamy na stronie Klubu Sportowego "LIMANOWA FORREST"
Najnowsze zdjęcia
Przyjaciele
ULTRISFestiwal BiegowyStowarzyszenie Rekonstrukcji HistorycznychFlashback-photographyIPACentrum Fizjoterapii PRO-SPORT-REHABMCGPRGravity RevoltBielakActiveVisegrad MarathonBrygada BeskidówGOPR

Strona główna / Aktualności

rozmiar tekstu: A A A
Stypendia sportowe na 2013 rok - zgłoszenia
2012-11-01 23:01:10
Powiększ
Zarządzenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego w roku 2013.

Zarządzenie Nr 239/2012
Burmistrza Miasta Limanowa
z dnia 23 października 2012 r.W sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego w roku 2013.


Na podstawie uchwały Nr LVI/382/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym współzawodnictwie sportowym, zarządzam, co następuje:

§1


1. Ogłaszam nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2013 roku.
2. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie na zasadach i trybie określonym uchwałą
Nr LVI/382/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

§ 2


1. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo:

1) posiadających miejsce zamieszkania na terenie miasta Limanowa zrzeszonych w klubach sportowych i stowarzyszeniach kultury fizycznej działających na terenie miasta Limanowa,

2) posiadających miejsce zamieszkania na terenie miasta Limanowa zrzeszonych w klubach sportowych i stowarzyszeniach kultury fizycznej działających na terenie innej gminy prowadzące działalność w dyscyplinie sportu, która nie jest uprawiana w formie zorganizowanej na terenie miasta Limanowa.

§ 3

Z pomocy finansowej w postaci stypendium sportowego mogą korzystać zawodnicy, będący medalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży lub Mistrzostw Polski, w kategorii juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów, zrzeszeni w klubach i stowarzyszeniach sportowych wymienionych w § 2 pkt.1 i 2.

§ 4


Wykaz zawodników, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanego im stypendium sportowego, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 5


1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą składać kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej wymienione w § 2 ust.1 pkt. 1, 2 do Urzędu Miasta w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium na okres I półrocza oraz do dnia 30 maja roku przyznania stypendium na okres II półrocza.

2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
3. Stypendium sportowe przyznaje Burmistrz Miasta Limanowa.
4. Od decyzji Burmistrza Miasta Limanowa w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania stypendium odwołanie nie przysługuje.

§ 6


1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać:


1) imię i nazwisko zawodnika,

2) datę urodzenia zawodnika,
3) dokument potwierdzający przynależność klubową zawodnika,
4) opis osiągnięć sportowych zawodnika w okresie poprzedzającym rok przyznania stypendium, potwierdzonych przez właściwy dla danej dyscypliny sportu Polski lub Okręgowy Związek Sportowy oraz komunikat końcowy zawodów,
5) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Burmistrza Miasta Limanowa o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi integralną część niniejszego załącznika.


§ 7


1. Stypendium przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Miasta Limanowa.

2. Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony, nie dłuższy niż rok budżetowy.
3. Stypendium wynosi miesięcznie w przypadku:
1) seniorów:
a) złoty medal mistrzostw Polski – do 1000 zł,
b) medal mistrzostw Polski – do 800 zł
2) młodzieżowców – 60 % kwoty stypendium sportowego, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu,
3) juniorów – 50 % kwoty stypendium sportowego, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu.
Stypendium wypłacane jest w terminie do 10 każdego miesiąca.

§ 8


1. Wypłacanie stypendium sportowego wstrzymuje się w przypadku, gdy zawodnik:

1) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego, co zostanie potwierdzone pismem klubu, stowarzyszenia,
2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
3) został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy właściwego polskiego lub okręgowego związku sportowego.
2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 1.
3. Wypłata stypendium może być wznowiona na wniosek klubu, po ustaniu przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.

§ 9


1. Stypendium sportowe cofa się w przypadku, gdy zawodnik:

1) nie realizuje programu szkoleniowego,
2) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do nowego klubu sportowego realizującego program szkolenia na terenie miasta Limanowa,
3) upłynęły 3 miesiące od daty wstrzymania wypłacania stypendium,
4) zawodnik został skazany za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Jeżeli po upływie tego okresu zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia stypendium cofa się. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przedłużenie okresu wypłacania stypendium (przewlekła kontuzja, wypadki losowe).
3. Utrata prawa do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 i 2.

§ 10


Decyzja Burmistrza Miasta Limanowa w przedmiocie wstrzymania wypłaty stypendium doręczona zostaje zawodnikowi oraz macierzystemu klubowi lub stowarzyszeniu sportowemu zawodnika.


§ 11


W przypadku przyznania stypendium, Burmistrz Miasta Limanowa zawiera umowę stypendialną z zawodnikiem.


§ 12


1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa wskazany w umowie.

2. Stypendium podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jego wypłaty.

§ 13


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Limanowa.


§ 14


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Limanowa
mgr inż. Władysław Bieda

 

Więcej na stronie: www.miasto.limanowa.pl

 


Dodane przez: admin, wyświetleń: 2298


Dodaj komentarz

« powrót


Sponsorzy

Parafia pw. MB Pocieszenia w PasierbcuPiekarniaUsługi-Handel Mała Gastronomia A.SułkowskaIziGSMBank Spóldzielczy LimanowaRachmistrzIntellect.plDecomasterTymbarkHydrolimVelosportMZGKiM LimanowaGwarantPartnerMIKA HurtowniamiastoTescoGold DropTransport Samochodowy Drukarnia MM
Copyright © www.forrest-limanowa.pl wizyt 2405842, on-line 3
Realizacja: Agencja interaktywna - Intellect