Statut Klubu Sportowego "LIMANOWA FORREST" - Forrest Limanowa
 
Witamy na stronie Klubu Sportowego "LIMANOWA FORREST"
Najnowsze zdjęcia
Najnowsze artykuły w tej kategorii
Przyjaciele
Festiwal BiegowyMCGPRGravity RevoltCentrum Fizjoterapii PRO-SPORT-REHABVisegrad MarathonStowarzyszenie Rekonstrukcji HistorycznychBielakActiveULTRISIPABrygada BeskidówFlashback-photographyGOPR
Statut Klubu Sportowego "LIMANOWA FORREST"
2010-04-27 00:06:34
Powiększ
Z dn. 19.02.2010 r. - ze zmianami przyjętymi dn. 20.03.2011 r.

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA


Wstęp

Zachęceni sukcesem: I Biegu Górskiego „Limanowa Forrest”, który został zorganizowany przez nieformalną grupę – zarówno aktywnych sportowców, jak i osób nie związanych bezpośrednio ze sportem, lecz popierających tego typu pozytywne inicjatywy aktywizujące wielu ludzi na różnych płaszczyznach, współpracujących ze sobą na zasadach równości i wzajemnego poszanowania, przy życzliwym wsparciu władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych i osób prywatnych, w głębokim przekonaniu, że można i trzeba bezinteresownie robić coś dobrego dla Mieszkańców naszego Regionu oraz jego rozwoju i promocji, postanawiamy sformalizować swoje działania przez powołanie do życia Stowarzyszenia.Rozdział l
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie – klub sportowy rejestrowany na podstawie niniejszego statutu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, noszącym nazwę „LIMANOWA FORREST”, w dalszej treści statutu nazywanym Stowarzyszeniem.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Limanowa.

§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. „o sporcie” (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857 z dnia 15.07.2010) - wcześniej działało na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. „o kulturze fizycznej” (Dz. U. z 2001 r. nr 81 poz. 889 z późn. zm.), oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym celu działania.

§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6
Stowarzyszenie może posiadać i używać własnych: pieczęci, logo, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Krzewienie kultury fizycznej na terenie działania Stowarzyszenia.
2. Upowszechnianie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, sport i rekreację.
4. Rozwój i popularyzacja sportu, rekreacji, kultury i zdrowego trybu życia.
5. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla działalności Stowarzyszenia.
6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
7. Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
8. Współudział w konstruowaniu programu rozwoju sportu i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

§9
Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1. Współdziałanie z władzami sportowymi na szczeblu krajowym i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
2. Podejmowanie działań mających na celu zdobycie środków finansowych koniecznych dla szkolenia członków stowarzyszenia i ich udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz organizacji przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi.
3. Uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej w ramach innych organizacji i związków. Szczegółowe zasady uczestnictwa we współzawodnictwie w danej dyscyplinie sportu określają regulaminy związków sportowych.
4. Organizowanie warsztatów, obozów i zgrupowań sportowych bez ograniczenia miejsca zakwaterowania.
5. Organizowanie zawodów, konkursów, imprez sportowych i rekreacyjnych, w szczególności kolejnych edycji biegu „Limanowa Forrest” - autorskiego pomysłu założycieli Stowarzyszenia.
6. Inicjowanie i realizowanie programów promujących sport oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury fizycznej.
7. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
8. Prowadzenie działalności integrującą społeczność lokalną poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, organizowanie spotkań integracyjnych oraz podejmowanie działań promujących cele Stowarzyszenia.
9. Wspieranie władz samorządowych w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
10. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§10
1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na aktywności społecznej i pracy członków. Dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, na zasadach odrębnie określonych uchwałami Zarządu.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, może natomiast do realizacji swych statutowych celów powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych

§11
1. Działalność określona w § 9 jest wyłącznie działalnością statutową i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna, nie będąca działalnością gospodarczą.
2. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w pkt 1 może być działalność reklamowa osób i podmiotów przekazujących środki na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.


Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12
Członkowie Klubu dzielą się na:
=> Zwyczajnych,
=> Uczestników,
=> Honorowych,
=> Wspierających.

§13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zamieszkania oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
=> ma pełną zdolność do czynności prawnych,
=> nie jest pozbawiony praw publicznych,
=> przedstawi opinię (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkami uczestnikami mogą być niepełnoletni obywatele - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty i instytucje deklarujące pomoc w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§14
1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia, członków uczestników, oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz gdy chodzi o osoby prawne, inne podmioty i instytucje – zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się z dniem przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą dokonania rejestracji przez organ założycielski, tj. Starostę Powiatowego.

§15
1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
b) Dbać o jego dobre imię.
c) Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
d) Przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia wydanych na podstawie niniejszego statutu.
e) Opłacenia wpisowego i regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia w szczególności:

a) Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze.
b) Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
c) Korzystać z lokali Stowarzyszenia.
d) Posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia.
e) Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.
f) Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.
g) Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

3. Członkowie uczestnicy maja prawo korzystać z uprawnień członkowskich na zasadach określonych przez Zarząd, przy czym:

a) niepełnoletni poniżej 16 roku życia nie mają głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu oraz nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.
b) niepełnoletni w wieku 16 – 18 lat nie posiadają biernego prawa wyborczego.

4. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.


§16
1. Osoby prawne oraz inne podmioty i instytucje mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę zgodnie z §14 pkt 1-2.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia,
4. Członkowie wspierający korzystają z praw członkowskich na zasadach określonych przez Zarząd.
5. Członkowie wspierający mają prawo uzyskiwać informacje od Zarządu Stowarzyszenia o sposobie wykorzystania środków przekazanych przez nich na rzecz Stowarzyszenia.
6. Członkowie wspierający mogą bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym na zasadach każdorazowo ustalonych przez Zarząd.

§17
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a) Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) Za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) Za zaleganie z opłatą składek członkowskich,
d) Na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w p.pkt. a i b,
e) Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3. Śmierć członka Stowarzyszenia.
4. W stosunku do członków wspierających będących osobami prawnymi oraz instytucjami i innymi podmiotami przyczynę skreślenia stanowi również likwidacja tego podmiotu.

§18
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się pisemnego do Walnego Zebrania, złożone na ręce Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§19
Organami Stowarzyszenia są:
1. Władzami:
=> Walne Zebranie Członków
=> Zarząd
2. Organem kontrolnym:
=> Komisja Rewizyjna

§20
1. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Stowarzyszenia określających sprawy wymagające rozpatrzenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) Członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia z głosem stanowiącym na zasadach określonych w §15 pkt 2 i 4.
b) Członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat z głosem na zasadach określonych w § 15 pkt 3 b.
c) Członkowie wspierający lub ich przedstawiciele z głosem doradczym na zasadach określonych w § 16 pkt 6.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
d) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) Uchwalanie zmian statutu,
g) Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
h) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
j) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków.
7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
8. Każdemu uprawnionemu do głosowania członkowi przysługuje jeden głos.

§22
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie,
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i może być powiększony o 1 do 2 innych członków Zarządu.
3. Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 4-letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Przyjmowanie i wykluczanie oraz zmiana statusu członków Stowarzyszenia,
b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) Występowanie do władz i instytucji w sprawach pozyskiwania środków oraz działalności szkoleniowej.
d) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
e) Zwoływanie Walnego Zebrania, oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
f) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
g) Ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych składek członkowskich.
h) Powoływanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia,
i) Tworzenie sekcji i określanie szczegółowych zasad ich funkcjonowania,
j) Powierzanie członkom Stowarzyszenia stałego bądź doraźnego wykonywania zadań niezbędnych do realizacji zadań statutowych,
k) Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników
l) Współpraca z innymi organizacjami i związkami o podobnym charakterze działania.
m) Wybór delegatów Stowarzyszenia do reprezentowania go wobec innych organizacji i związków.
n) Organizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami i związkami, zawodów sportowych.
o) Wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem
6. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jego połowy członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§23
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie pisemne w ciągu 7 dni do Komisji Rewizyjnej, które zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni.

§24
1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 do 3 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
c) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
d) Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym, do czego ma prawo przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tejże Komisji.
4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do wystąpienia do Zarządu z wnioskami z kontroli oraz żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie za okres kadencji Walnemu Zebraniu.

§25
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §19 pkt.2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§26
1. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) Wpisowe i składki członków Stowarzyszenia.
b) Subwencje, darowizny i zapisy.
c) Wpływy z zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie.
d) Wpływy z działalności statutowej.

§27
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie praw, obowiązków i zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu - podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu z innym członkiem Zarządu.
4. Do ważności pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Stowarzyszenia wymagany jest jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia - samodzielnie.
5. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi prawami.
6. Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.


Rozdział VI
ZMIANA STATUTU

§28
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celów Stowarzyszenia.
2. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie w drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zebrania. Zastosowanie ma tutaj również §21 niniejszego Statutu.


Rozdział VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§29
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§30
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
3. Po zakończeniu likwidacji Klubu, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.Limanowa, dn. 19.02.2010 r.

/ze zmianami przyjętymi - dn. 20.03.2011 r./
Zarząd

KS „LIMANOWA FORREST”
 

 
 

Statut do pobrania


Dodane przez: Zarząd Klubu, wyświetleń: 7307

« powrót


Sponsorzy

VelosportHydrolimParafia pw. MB Pocieszenia w PasierbcuDrukarnia MMRachmistrzGold DropmiastoTransport Samochodowy PartnerPiekarniaTescoDecomasterIziGSMBank Spóldzielczy LimanowaGwarantIntellect.plMZGKiM LimanowaUsługi-Handel Mała Gastronomia A.SułkowskaMIKA HurtowniaTymbark
Copyright © www.forrest-limanowa.pl wizyt 2277797, on-line 7
Realizacja: Agencja interaktywna - Intellect